Strona główna BIP Misja Organizacja i Zarząd Historia Skargi i wnioski Kontakt
Szpital Powiatowy
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej
Rehabilitacja ambulatoryjna i stacjonarna
Mammografia i programy profilaktyczne
Pogotowie Ratunkowe
Stacja Dializ
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Zakład Opieki Paliatywnej
Laboratorium Centralne
Druki do pobrania
Cennik
Fundusze Europejskie
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe

Historia SPZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie przeszedł w ciągu ostatnich 3 lat głęboką restrukturyzację. Przedkładamy Państwu jej kalendarium, jako świadectwo ogromnego wysiłku wszystkich pracowników naszej instytucji w trosce o poprawę jakości naszych świadczeń.

Powrót


00001998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

Rok: 2005

 Informacja na temat negocjowania SPZOZ w Krotoszynie z WOW NFZ świadczeń zdrowotnych na rok 2006

W związku z ogłoszonym 14.10.2005r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia konkursem na świadczenia zdrowotne na 2006r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej złożył w terminie oferty na udzielanie świadczeń w zakresach, w których zakład prowadzi działalność statutową. W konkursie na 2006r. NFZ podzielił środki na świadczenia wykonywane na terenie powiatu, subregionu i województwa.

Oferty przygotowano zgodnie z wytycznymi określonymi w szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania W ofertach określono cenę jednostkową świadczenia /uwzględniając inflację, wzrost kosztów np.: paliwa, leków, mediów/ oraz liczbę świadczeń zgodną z zapotrzebowaniem / wykonaniem w 2005r/ a także wypełniono ankiety opracowane przez NFZ w zakresie ciągłości ,dostępności, jakości, kompleksowości oraz wymagań koniecznych wykonywania świadczeń zdrowotnych.

20.11.2005r SPZOZ w Krotoszynie rozpoczął negocjacje w zakresie lecznictwa szpitalnego. WOW NFZ rozpoczął negocjacje od stwierdzenia, że cena jednostkowa za punkt procedur szpitalnych / 10,3 zł/ nie podlega negocjacji, gdyż takie są ustalenia z Centralą NFZ. Następnie negocjowano liczbę punktów przedstawionych w ofercie. WOW NFZ przyjął liczbę punktów zaproponowaną przez SPZOZ w zakresie chirurgii ogólnej, pediatrii, neonatologii, w procedurach nielimitowanych położnictwa i ginekologii oraz procedurach nielimitowanych neonatologicznych. W pozostałych zakresach to jest: internie, intensywnej terapii, SOR, chirurgii urazowo-ortopedycznej i ginekologiczno-położniczym NFZ proponował zwiększenie liczby świadczeń o około 1% w stosunku do tegorocznej liczby, która i tak jest przekroczona, szczególnie w świadczeniach intensywnej terapii, chirurgii urazowo-ortopedycznej i ginekologiczno -położniczych / wykonano roczną umowę w miesiącach wrzesień - październik/. W SOR zaproponowano umowę na warunkach roku bieżącego tj. 3000 zł. za osobodzień. SPZOZ nie zgodził się na proponowaną liczbę świadczeń i podpisano protokół rozbieżności. Następne spotkanie odbyło się 01.12.2005r w czasie którego NFZ minimalnie zwiększył liczbę punktów / o 1000-2000 - wartość 4-5 procedur/ w niektórych zakresach. Wartość SOR nie uległa zmianie. SPZOZ podpisał następny protokół rozbieżności. Podpisanie protokołu na tym etapie negocjacji powodowałoby obniżenie wartości umowy na świadczenia szpitalne o ok. 230 tysięcy w stosunku do obecnie wykonywanej umowy, bez rozliczenia za świadczenia bezlimitowe IV kwartału br.

Dnia 30.11.2005r SPZOZ negocjował świadczenia rehabilitacyjne. Podobnie jak w świadczeniach szpitalnych cena punktu /1zł/ pozostała taka jak w roku bieżącym. WOW NFZ przyjął przedstawioną w ofercie liczbę usług w zakresie ambulatoryjnej opiece rehabilitacyjnej, porady lekarskie wynegocjowano na liczbę 7 200 punktów rocznie. Dnia 5.12.2005r zakończono negocjacje w zakresie rehabilitacji specjalistycznej, uzyskując zwiększenie wartości umowy o 30% w stosunku do roku bieżącego.

Dnia 1.12.2005r odbyły się negocjacje w zakresie opieki długoterminowej. WOW NFZ stwierdził, że cena punktu wynosi 9 zł i nie podlega negocjacji. Cena punktowa w opiece długoterminowej w 2005 wynosiła 9,50 zł.! Na rok 2006 obniżona została waga punktowa w świadczeniach oddziału dla przewlekle chorych z 8 do 7 punktów za osobodzień, co już powoduje zmniejszenie finansowania o około 173 tyś rocznie. Obniżenie ceny punktu w opiece długoterminowej zmniejsza wartość świadczeń w oddziale dla przewlekle chorych dodatkowo o ponad 63 tysiące rocznie, w sumie strata wartości umowy OPCh w roku 2006 wynosiłaby 237 340, 00 zł. Na taką zaplanowaną stratę SPZOZ nie wyraził zgody. Oferta na świadczenia Zakładu Opieki Paliatywnej została przez WOW NFZ odrzucona ponieważ lekarz sprawujący tam opiekę posiada wprawdzie wymagane kwalifikacje w zakresie opieki paliatywnej, ale ma tylko 2 lata pracy w tym Zakładzie zamiast wymaganych przez NFZ 3 lat mimo, że od 17 lat sprawuje opiekę nad pacjentami w stanach terminalnych w oddziale wewnętrznym. Nie uzgodniono również warunków w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym pomimo zwiększenia wagi punktowej o 0,5 punktu, co przy obniżonej cenie punktu zwiększa tylko nieznacznie wartość umowy o 15 555, zł, ale jednocześnie warunki umowy wymuszają zatrudnienie dodatkowo pracownika socjalnego, którego roczne zatrudnienie wynosi ok. 24 000, zł. W związku z tym SPZOZ w Krotoszynie podpisał protokół rozbieżności

W dniu 1.12.2005r negocjowano świadczenia profilaktyczne, których liczbę określono do wykonania na poziomie roku bieżącego i podpisano protokół uzgodnień. W tym dniu negocjowano również ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane. W związku z tym, że będzie to nowa działalność SPZOZ w Krotoszynie podpisano protokół uzgodnień na poziomie zaproponowanym przez WOW NFZ.

Dnia 7.12.2005r SPZOZ negocjował warunki umów w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w której cena punktu pozostała na poziomie roku obecnego to jest 7,02 zł za punkt. W poradniach: ginekologiczno-położniczej, ortopedycznej, laryngologicznej, nefrologicznej, urologicznej, alergologicznej i diabetologicznej liczba punktów została przyjęta na poziomie zaproponowanym przez SPZOZ lub trochę większym niż w roku 2005. Drastycznie obniżono liczbę punktów w poradniach chirurgicznych, bo o ok. 40%, SPZOZ złożył w tej sprawie protest do WOW NFZ. Odrzucone zostały oferty na świadczenia w poradni onkologicznej i poradni kardiologicznej. Powodem odrzucenia oferty poradni onkologicznej wg Komisji konkursowej WOW NFZ był brak kwalifikacji lekarza do udzielania świadczeń onkologicznych. NFZ uważa, że w poradni onkologicznej powinien być zatrudniony lekarz onkolog kliniczny, a nie jak przedstawieni w ofercie SPZOZ lekarze specjaliści chirurgii onkologicznej / prof. dr hab. S. Grodecka i W. Milewska/, taki wymóg stawia NFZ od roku 2006. Powodem odrzucenia oferty na porady kardiologiczne był brak zatrudnienia lekarza specjalisty kardiologa, mimo że podczas negocjacji przedstawiono dokumenty i oświadczenie woli o współpracy z SPZOZ kardiologa, który w czasie składania ofert zdawał egzamin specjalistyczny i nie mógł dostarczyć dyplomu lekarza specjalisty kardiologa. W roku 2005r. NFZ w poradni kardiologicznej wymagał lekarza specjalizującego się w kardiologii.

W związku ze sztywnym stanowiskiem negocjacyjnym WOW NFZ, dyrektorzy zrzeszeni w Związku Powiatowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wyłonili zespół negocjacyjny, który w imieniu zrzeszonych szpitali negocjować miał z WOW NFZ warunki brzegowe kontraktów na świadczenia lecznictwa szpitalnego i opieki długoterminowej na terenie subregionów, oraz w zakresie SOR i ratownictwa medycznego.

WOW NFZ na stronie internetowej w dniu 07.12.2005r w ogłoszeniu o wynikach postępowania konkursowego przedstawił dezinformację i świadomie wprowadził w błąd opinię publiczną podając do wiadomości, że szpitale podpisały protokoły będące podstawą do zawarcia umowy. Wiele szpitali zgodziło się tylko na niektóre zakresy, podobnie jak w SPZOZ w Krotoszynie, natomiast w innych nie wynegocjowano żadnych uzgodnień.

SPZOZ w Krotoszynie przystąpił do II tury konkursu / rokowań/ w zakresie : opieka długoterminowa, dializoterapia, programy lekowe oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna / poradnie: kardiologiczna i onkologiczna/.

Warunki umów na świadczenia lecznictwa szpitalnego negocjowane były przez Związek Powiatowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z zarządem WOW NFZ bez składania dodatkowych formularzy do II tury konkursu. Uzgodniono, że zostaną podpisane umowy na leczenie szpitalne w zakresach dotychczas ustalonych, natomiast w zakresach spornych przedłużone zostaną aneksami na 2 miesiące 2006r, liczby świadczeń oferowane przez WOW NFZ w ostatnim dniu negocjacji. SPZOZ w Krotoszynie uzgodnił i podpisał umowę na następujące zakresy: chirurgii ogólnej, pediatrii, neonatologii, procedur nielimitowanych z położnictwa i ginekologii oraz w procedurach nielimitowanych neonatologicznych.

31.12.2005r WOW NFZ ogłosił konkurs uzupełniający na świadczenia lecznictwa stacjonarnego dotychczas nie ustalone. SPZOZ w Krotoszynie złoży oferty na świadczenia w zakresie: interny, intensywnej terapii, SOR, chirurgii urazowo-ortopedycznej i ginekologiczno-położniczym.

Dnia 28.12.2005r odbyły się rokowania w zakresach: opieka długoterminowa, dializoterapia oraz programy lekowe. SPZOZ podpisał protokoły uzgodnień na następujących warunkach:

Zakład Opiekuńczo ?Leczniczy - stawka 9,00 zł za punkt, przy wartości 6,5 punktu za osobodzień na 25 łóżkach, daje niewielki wzrost wartości umowy / 13 683,00 zł/, który częściowo zrekompensuje dodatkowe zatrudnienie pracownika socjalnego. Zakład Opieki Paliatywnej ? stawka 9,00 zł za punkt, obniży o 7,5 zł wartość osobodnia na 5 łóżkach oraz obniży wartość umowy 2006r o 13 687,50 zł w skali roku w stosunku do umowy z roku 2005r. Oddział dla Przewlekle Chorych ? stawka 9,50 zł za punkt, obniżona wartość punktowa za osobodzień oraz liczba łóżek 47 zamiast statutowych 50 w stosunku do kontraktu 2005r, przyniesie stratę / pomimo wyższej stawki/ 237 253,00 zł w skali roku.

Dnia 28.12.2005r SPZOZ w Krotoszynie złożył ofertę do konkursu uzupełniającego na świadczenia Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej na poradnie: kardiologiczną i onkologiczną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 12.01.2006r, SPZOZ podpisał umowę na świadczenia poradni kardiologicznej w liczbie nieznacznie większej niż w ubiegłym roku po stawkach ubiegłorocznych. Stawki za punkt w poradni onkologicznej zostały o 0,12 zł zmniejszone ze względu na niezgodne z wymaganiami NFZ kwalifikacje lekarzy onkologów / chirurg onkolog zamiast wymaganego onkologa klinicznego/.

Brak uzgodnienia warunków finansowania na rok 2006, trzyletniej umowy na świadczenia Zespołów Ratownictwa Medycznego: R i W spowodował ogłoszenie konkursu na te świadczenia przez WOW NFZ. Proponowane w aneksach przez WOW NFZ stawki za dobokaretkę są takie same jak w roku 2005 i nie uwzględniają wzrost cen paliwa oraz pozostałych kosztów, w tym np. podwyżki wynagrodzenia w roku 2005 i ew. w 2006r wynikającej z ustawy z dnia 16.12.1994 z późn. zmian. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw. Zespół negocjacyjny ZP SPZOZ postulował wzrost o 5% stawki za dobokaretkę przez WOW NFZ, ale stanowisko płatnika pozostało nie zmienione. W województwie wielkopolskim SPZOZ-y w Międzychodzie, Obornikach, Ostrowie Wlkp., Ostrzeszowie, Gostyniu i Kaliszu zgodziły się na stawki roku 2005 i podpisały protokoły uzgodnień warunków umowy na 2006r. Pozostałe SPZOZ-y : Trzcianka, Złotów, Wągrowiec, Wyrzysk, Czarnków, Chodzież, Środa Wlkp., Nowy Tomyśl, Szamotuły, Grodzisk Wlkp., Kościan, Rawicz, Gniezno, Pleszew, Kępno, Jarocin oraz Krotoszyn nie zgodziły się na stawki ubiegłoroczne i odesłały nie podpisany , przesłany przez WOW NFZ aneks. NFZ ogłosił następny konkurs, w którym obok naszej oferty zgłoszona została z naruszeniem prawa oferta innej firmy, wycofana przed negocjacjami. W dniu 8 lutego zmuszeni zostaliśmy, wobec wyczerpania siły argumentów i cierpliwości wobec uporu NFZ do podpisania protokołu uzgodnień na warunkach 2005 roku.

Dnia 26.01.2006r odbyły się negocjacje konkursu uzupełniającego na świadczenia lecznictwa szpitalnego w zakresie dotychczas nie uzgodnionym, to jest w zakresie interny, intensywnej terapii, SOR, chirurgii urazowo-ortopedycznej i ginekologiczno-położniczym. Uzgodniono liczby świadczeń w oddziale wewnętrznym na rok 2006 oraz kwotę za świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym do końca września 2006r.

31.01.2006 SPZOZ zawarł również umowę na świadczenia ?w zastępstwie POZ? to jest nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska oraz w zakresie transportu sanitarnego dla świadczeniodawców POZ.

powrót